Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej na stronie Polityka prywatności.

Polityka prywatności

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Prawa podmiotów danych

 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez  Marro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przysługują następujące prawa:

  • dostępu do treści jej danych osobowych,
  • do sprostowania jej danych osobowych,
  • do uzupełnienia jej danych osobowych,
  • do usunięcia jej danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych,
  • do przenoszenia jej danych osobowych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dotyczą)

 

Informujemy, że w przypadku niektórych z ww. uprawnień możliwość skorzystania z  nich zależy od spełnienia określonych w RODO przesłanek. Dodatkowo, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzule informacyjne

Odbiorcy korespondencji kierowanej z domeny marro.com.pl

Marro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pragnie zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych osób, których dane przetwarza. Jeśli otrzymałeś jakąkolwiek wiadomość z adresu @ marro.com.pl – oznacza to, że Państwa dane osobowe (czyli adres poczty elektronicznej oraz dane osobowe zawarte w treści korespondencji) są przetwarzane przez Marro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Ponieważ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”, nakłada na Marro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych, dlatego chcemy abyś wiedział i był świadomy jakie dane, w jakim celu są przetwarzane, kto jest administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz jakie prawa  Ci przysługują w związku z ochroną Państwa danych osobowych, dlatego uważnie zapoznaj się z poniższą klauzulą, a w razie wątpliwości, skorzystaj z przysługujących Ci praw.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej z domeny marro.com.pl jest Marro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, przy ul. Marii Kazimiery 18, 01-641 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049203, (dalej Administrator Danych), który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.

[Dane kontaktowe] Pełnomocnikiem ds. danych osobowych w Marro sp. z o.o. jest Pan Maciej Wachowiak Możesz się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: maciej.wachowiak@marro.com.pl. Korespondencję można kierować również listem poleconym bezpośrednio na adres Administratora Danych wskazany powyżej.

 [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe, w tym m.in. adres poczty elektronicznej są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora Danych.

Przetwarzamy dane, które udostępnili Nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),b), c), f) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umów w zakresie oferowanych przez nas usług, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do Administratora Danych pytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a także wykonania ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych, ustalenia, obrony i  dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo z  Administratorem Danych oraz podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz  wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

[Prawa] Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora Danych nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[Newsletter] W przypadku zgłoszenia do naszego newslettera używamy Państwa adresu e-mail do własnych celów reklamowych, do momentu rezygnacji z subskrypcji. Subskrybenci, będą regularnie otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi aktualnych tematów, a także w związku ze specjalnymi wydarzeniami, prezentacjami lub  akcjami promocyjnymi.

O ile wcześniej Państwo nie korzystali jako subskrybenci z naszego newslettera, na potrzeby zgłoszenia do naszego newslettera używamy tak zwanej procedury podwójnego wyrażenia zgody (Double-Opt-In). Oznacza to, że wiadomość e-mail z newsletterem otrzymają Państwo dopiero po uprzednim, jednoznacznym potwierdzeniu, że mamy aktywować jego wysyłkę. W tym celu wysyłamy do Państwa wiadomość e-mail z powiadomieniem, w którym prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie łącza zawartego w treści wiadomości.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku zgłoszenia do newslettera, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą. W ramach wymogów prawnych możliwe jest również, że mimo braku wyraźnej zgody otrzymają Państwo nasz newsletter z uwagi na zamówione u nas produkty bądź usługi, w związku z którymi jesteśmy w posiadaniu Państwa adresu e-mail, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu na otrzymywanie informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail. W takim przypadku podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przesyłaniu reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas dłużej newslettera, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania newslettera, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty przekazania tej informacji według taryfy podstawowej. W tym celu można łatwo skorzystać z zamieszczonego w każdym newsletterze łącza do anulowania subskrypcji lub przesłać do nas bądź naszego pełnomocnika ds ochrony danych stosowną wiadomość.

[Podstawa prawna] W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego celem jest wykonanie umowy bądź w ramach nawiązania relacji podobnych do umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego celem jest wypełnienie zobowiązania prawnego, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku, gdy konieczne jest przetwarzanie danych celem ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy bądź podmiotu trzeciego, a przy tym interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie wymagają ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez Administratora Danych i/lub jego pracowników w związku z prowadzoną przez Administratora Danych działalnością gospodarczą.

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego]

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Unii Europejskiej, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium Unii Europejskiej, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

  • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
  • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej przez nas lub naszych usługodawców przestrzegamy szczególnych wytycznych art. 44 i nast. RODO, a także zobowiązujemy do tego naszych usługodawców. Dlatego dane osobowe są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej jedynie z zastrzeżeniem poziomu ochrony gwarantowanej przez RODO. Taki poziom ochrony jest gwarantowany w szczególności poprzez decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie stosowania standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.